THIS PAGE HAS BEEN MOVED
If you are not redirected to its new location in a few seconds, please click here
DON'T FORGET TO UPDATE YOUR BOOKMARKS!

Community Empowerment
English version of this poem
,
,
.......
.
Hamba; Uye ebantwini
Poem by Lau Tsu
Tao Te Ching, Chapter Seventeen
Translated by Sipho Luthuli
Edited by Phil Bartle, PhD
.
Hamba;
Uye ebantwini;
Uphile nabo
Ubathande;
Ufunde kubo;
Uqale apho bakhoyo;
Usebenze nabo;
Nisebenzisane;
Njenge Nkokeli ezivunyiweyo;
Wothi wokugqitywa Umsebenzi;
Bathi abantu;
“Sizenzele loMsebenzi ngamandla ethu”
                                          Lao Tsu
.
––»«––
.